Artist
Track title
Listen
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
พระมหากษัตริย์ไทยกับพุทธศาสนา
2533_panya_043.mp3
2533.gif
ดาวโหลด mp3
ธรรมะจากธรรมชาติ
จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้
วันครู
ทางแห่งความสุข
ปล่อยวาง ปลดทุกข์ จะสุขใจ
ชนะชั่วด้วยความดี
วันมาฆะบูชา
ธรรมะเหมือนแพสำหรับข้ามฟาก
ทัศนาจรนิวซีแลนด์
คุณธรรมของผู้เป็นบัณฑิต
การรักษามรดกไทย
จะรักษามรดกไว้ได้อย่างไร
กตัญญูกตเวที เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
วันสงกรานต์
วัตถุโบราณที่ควรอนุรักษ์
วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล
การบำรุงพระศาสนา
วันวิสาขบูชา
ตัวอย่างชีวิตที่น่าศึกษา
ทำใจให้สงบ จะพบความสุข
ชีวิตและการงานของหลวงพ่อพุทธทาส
ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาของสังคม
วันอาสาฬหบูชา
ธรรมนูญชีวิต
ใช้ปัญญาพิจารณาคิดค้น
สิ่งที่ชิวิต้องการ
แม่ที่แท้คือธรรมะ
สันติธรรมนำให้เกิดสันติสุข
อุบายที่จะไม่ให้เกิดความเสื่อม
ความเชื่อที่ทำให้หลงงมงาย
ทางเดินของคนดี
คุณสมบัติของผู้ดี
ธรรมที่ช่วยให้พ้นทุกข์
แก้ปัญญหาชีวิตด้วยปัญญา
พุทธวิธีสะเดาะเคราะห์ ทุกข์ โศก โรค ภัย
ออกพรรษา ปวารณา กฐิน
หน้าที่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิต
จริยาวัตรของสมเด็จย่า
ใช้ปัญญาพาตนให้พ้นทุกข์
อดทนแล้วอยู่ได้สบายดี
พระพุทธองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่
ความถูกต้องเป็นฐานของชีวิต
พระมหากษัตริย์ไทยกับพุทธศาสนา
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ทางเดินของคนดี
2533_panya_031.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ความเชื่อที่ทำให้หลงงมงาย
2533_panya_030.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
อุบายที่จะไม่ให้เกิดความเสื่อม
2533_panya_029.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
สันติธรรมนำให้เกิดสันติสุข
2533_panya_028.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
แม่ที่แท้คือธรรมะ
2533_panya_027.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
สิ่งที่ชิวิต้องการ
2533_panya_026.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ใช้ปัญญาพิจารณาคิดค้น
2533_panya_025.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ธรรมนูญชีวิต
2533_panya_024.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
คุณสมบัติของผู้ดี
2533_panya_032.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ธรรมที่ช่วยให้พ้นทุกข์
2533_panya_033.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
แก้ปัญญหาชีวิตด้วยปัญญา
2533_panya_034.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ความถูกต้องเป็นฐานของชีวิต
2533_panya_042.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
พระพุทธองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่
2533_panya_041.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
อดทนแล้วอยู่ได้สบายดี
2533_panya_040.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ใช้ปัญญาพาตนให้พ้นทุกข์
2533_panya_039.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
จริยาวัตรของสมเด็จย่า
2533_panya_038.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
หน้าที่เป็นสิ่งสำคัญของชีวิต
2533_panya_037.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ออกพรรษา ปวารณา กฐิน
2533_panya_036.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
พุทธวิธีสะเดาะเคราะห์ ทุกข์ โศก โรค ภัย
2533_panya_035.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วันอาสาฬหบูชา
2533_panya_023.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาของสังคม
2533_panya_022.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ชีวิตและการงานของหลวงพ่อพุทธทาส
2533_panya_021.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ทัศนาจรนิวซีแลนด์
2533_panya_009.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ธรรมะเหมือนแพสำหรับข้ามฟาก
2533_panya_008.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วันมาฆะบูชา
2533_panya_007.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ชนะชั่วด้วยความดี
2533_panya_006.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ปล่อยวาง ปลดทุกข์ จะสุขใจ
2533_panya_005.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ทางแห่งความสุข
2533_panya_004.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วันครู
2533_panya_003.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้
2533_panya_002.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
คุณธรรมของผู้เป็นบัณฑิต
2533_panya_010.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
การรักษามรดกไทย
2533_panya_011.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
จะรักษามรดกไว้ได้อย่างไร
2533_panya_012.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ทำใจให้สงบ จะพบความสุข
2533_panya_020.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ตัวอย่างชีวิตที่น่าศึกษา
2533_panya_019.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วันวิสาขบูชา
2533_panya_018.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
การบำรุงพระศาสนา
2533_panya_017.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล
2533_panya_016.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วัตถุโบราณที่ควรอนุรักษ์
2533_panya_015.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วันสงกรานต์
2533_panya_014.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
กตัญญูกตเวที เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
2533_panya_013.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ธรรมะจากธรรมชาติ
2533_panya_001.mp3
Find the best web hosting service and read ipage review for more information.

มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ | Develop by บ้านจิตอาสา | Webmaster : poonpreecha@volunteerspirit.org