สังเวชนียธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺโท)

สังเวชนียธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (ปญฺญานนฺโท)

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทถึงเรื่องบัณฑิตผู้รู้จักประโยชน์ไว้ว่า "อนตฺถํ ปริวชฺเชติ อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต." แปลความว่า บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์




สลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"



พิธีสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปัญญานันทะ" หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์จำนวนมาก



เคลื่อนสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”



งานพระราชทานเพลิงสลายสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญา”



สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



หลวงพ่อปัญญานันทมุนี เชิญร่วมงานสลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ



ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"



เตรียมจัดงานสลายสรีระสังขาร หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ



Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ | Develop by บ้านจิตอาสา | Webmaster : poonpreecha@volunteerspirit.org